(bron; www.fryskegea.nl)

 

 

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje. Al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op.

 
Wandelen door de Trynwâlden
Het Butenfjild valt onder de regio de Trynwâlden. Het gebied kenmerkt zich door een knusse uitstraling. Veel buurtbewonders en natuurliefhebbers bezoeken het Bûtenfjild daarom graag voor een wandeling.
 
Monument van zwerfkeien
In het Bûtenfjild is te zien hoe de ecologische hoofdstructuur in de praktijk gestalte krijgt. De Bouwepet is een mooi voorbeeld. Dit stroomdal dat dwars door het agrarische land loopt, verbindt de Grutte Wielen met het Bûtenfjild. Dat hier zoveel zwerfkeien te vinden zijn, heeft te maken met de tijd waarin het stroomdal is ontstaan. In de voorlaatste ijstijd – 150.000 tot 100.000 jaar geleden – kwam er met de gletsjers gesteente mee uit Scandinavische streken. In het gebied is een monument van zwerfstenen op­ge­richt. 
Betrokken broers schenken
In het veenlandschap van het Ottema-Wiersmareservaat is vroeger op grote schaal turf gegraven. Wat overbleef was een land van plassen, poelen, rietvelden en natte hooilanden. Tot na de Tweede Wereld­oorlog is het grootste deel van het gebied ontgonnen. Gelukkig waren er de heren Ottema en Wiersma die hun bezit voor de natuur wilden bewaren. Het reservaat kreeg uiteindelijk hun naam. De schrale graslanden van het Ottema-Wiersmareservaat herbergen bijzondere planten. Het moeras­viooltje, maar ook blauwe knoop, ronde zonnedauw, zeldzame varens en zeggen komen hier voor.
 
Exmoorpony's grazen in het gebied
De Sippen-finnen, een 100 hectare groot eiland, kwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw in bezit van It Fryske Gea. Het gebied wordt het hele jaar begraasd door een kleine kudde Exmoorpony’s, die  verruiging voorkomen. Om de variatie toe te laten nemen wordt in het centrum van het gebied nog gehooid. Vooral reeën zoeken deze open plekken graag op. Voor de rest mag het gebied spontaan zijn gang gaan. Alleen de grazende dieren sturen de samenstelling van de begroeiing nog wat bij.
Informatiepaneel
In het Bûtenfjild staan twee informatiepanelen.
 
Toegankelijkheid
Het gebied is het gehele jaar opengesteld voor bezoekers. De rondgaande wandelroute op de Sippen-Finnen is alleen met de boot bereikbaar en buiten het broedseizoen (15 juli en 15 maart) vrij toegankelijk
 
Monument
Aan de Haligenweg nabij Mûnein staat een geologisch monument. Het monument is gemaakt van zwerfkeien. In de voorlaatste ijstijd namen gletsjers gesteente mee uit Scandinavische streken. De zwerfkeien zijn tijdens de ruilverkaveling in de omgeving gevonden en in het monument verwerkt.
 
Wandelroutes
Er liggen in het Bûtenfjild drie wandelroutes die het gehele jaar zijn opengesteld. De rondgaande wandelroute op de Sippen-Finnen is alleen met de boot bereikbaar en buiten het broedseizoen (15 juli en 15 maart) vrij toegankelijk.
Voor meer informatie en wandelroutes zie www.itfryskegea.nl
Bron + foto’s: Fryske Gea